Malaysia 2

Day 181- Malaysia – Kuala Lumpur
Day 180 – Malaysia – Taman Negara
Day 179- Malaysia – Taman Negara
Day 178 – Malaysia – Taman Negara
Day 177- Malaysia – Cameron Highlands
Day 176 – Malaysia – Cameron Highlands
Day 175 – Malaysia – Cameron Highlands
Day 174 – Malaysia – Cameron Highlands
Day 173 – Malaysia – Penang to Cameron Highlands
Day 172 – Malaysia – Penang
Day 171 – Malaysia – Penang
Day 170 – Malaysia – Penang
Day 169 – Malaysia – George Town